Życiorys

mieczyslaw-augustyn

Mieczysław Augustyn

Urodził się 19 sierpnia 1955 r. we wsi Lipka na północy Wielkopolski.

W 1978 r. ukończył filologię polską na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1998 r. uzyskał specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej w Centrum Rozwoju Służb Społecznych przy Ministerstwie Pracy i Spraw Socjalnych w Białobrzegach.

W latach 19781980 pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 5 w Pile, a od 1980 do 1990 r. – jako dyrektor Biura Zrzeszenia Katolików „Caritas”. Był projektodawcą powstania Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile i jego dyrektorem w latach 19902005. Zainicjował powstanie Pilskiego Banku Żywności (1994 r.) oraz Wielkopolskiego Banku Żywności (1996 r.). Pełni funkcję prezesa zarządu obu tych stowarzyszeń od chwili ich założenia. W latach 1996–2005 wchodził w skład Zarządu Polskiej Federacji Banków Żywności.

W latach 19982005 sprawował mandat radnego Rady Miasta Piły, w okresie 20022005 był jej przewodniczącym.

W latach 20022005 zasiadał w Konwencie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile. Jest współzałożycielem, powstałej w 1990 r., Fundacji Pomocy Humanitarnej w Pile (obecnie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej). Od 1991 do 2005 r. pełnił też funkcję prezesa jej zarządu.  Jest wiceprezesem zarządu Stowarzyszenia „Centrum Wolontariatu” w Pile oraz Stowarzyszenia PRO-SENIOR, powstałego w 2001 r., którego był również współzałożycielem. Przewodniczy Fundacji 500-lecia Miasta Piły, założonej w 2011 r.

W Senacie VI kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. W następnej kadencji przewodniczył Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz był członkiem Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. W Senacie obecnej kadencji jest przewodniczącym Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz jest członkiem Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Założyciel i przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Osób Starszych ( od 2007 roku), wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespoły do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, przewodniczący (2007-2011) i członek Senackiej Grupy Przyjaźni Polsko – Francuskiej. Członek Rady do Spraw Polityki Senioralnej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej

Twórca i inicjator wielu ustaw, uchwał i przedsięwzięć. Z jego inicjatywy zniesiono VAT od darowizn żywnościowych, wprowadzono kontraktowanie usług pielęgniarskich w domach pomocy społecznej, uchwalono Rok 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej – Curie, a 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Twórca Agendy 22 o zasadach tworzenia polityki senioralnej w samorządach, współinicjator krajowych konkursów : „List do ojca” oraz „Samorząd przyjazny seniorom”. Pomysłodawca i budowniczy największego w Polsce Zakładu Aktywności Zawodowej w Pile. Przy jego udziale powstały Uniwersytety Trzeciego Wieku w Pile, Czarnkowie i Trzciance.  Aktualnie angażuje się głównie w pracę na rzecz uchwalenia ustawy o petycjach, ustawy o samorządzie gminnym (ws. rad seniorów), ustawy o gospodarce komunalnej (ws. spółek samorządowych), których jest autorem lub współautorem.

Od wielu lat Senator M. Augustyn kieruje Grupą Roboczą dla przygotowania projektu i wdrożenia zmian w obszarze opieki nad osobami zależnymi oraz tworzenia rynku usług opiekuńczych. Grupa kończy prace nad projektem ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym

Wykładowca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ( od 2002 roku) oraz Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Pile ( od 2011 r.). Autor i redaktor książki Opieka długoterminowa w Polsce (2008) , licznych artykułów w pismach naukowych.

Za umacnianie więzi polsko – francuskich i osiągnięcia w polityce społecznej odznaczony przez Prezydenta Republiki Francuskiej Legią Honorową. Wielokrotnie wyróżniany w plebiscycie pilskich mediów „Człowiek Roku” oraz odznaczeniami organizacji pozarządowych m.in. Polskiego Związku Niewidomych (Złota Pochodnia), Uniwersytetów Trzeciego Wieku (Złoty Dukat).

Należy do Platformy Obywatelskiej RP.

Jest żonaty, ma troje dzieci.