Posiedzenia Plenarne

 

7 maja 2015 r. zakończyło się 74. posiedzenie Senatu. W środę Izba minutą ciszy uczciła pamięć zmarłego niedawno Władysława Bartoszewskiego, wybitnego męża stanu, senatora IV kadencji i marszałka seniora. „Jego życie było powieścią o najnowszej historii Polski” – powiedział marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Przypomniał, że Bartoszewski był bohaterem II wojny światowej, legendarnym działaczem opozycji antykomunistycznej, wybitnym dyplomatą, ministrem spraw zagranicznych, człowiekiem szczególnie zasłużonym dla rozwoju stosunków polsko-niemieckich i polsko-żydowskich, znakomitym historykiem i wykładowcą.

16 kwietnia 2015 r. po południu zakończyły się dwudniowe, 73. obrady Senatu. Senatorowie wysłuchali informacji wiceministra zdrowia Piotra Warczyńskiego o realizacji pakietu onkologicznego, zapoznali się z programem prac Komisji Europejskiej na rok 2015, który przedstawił wiceminister spraw zagranicznych Artur Nowak-Far i wyrazili zgodę na powołanie Edyty Bielak-Jomaa na Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Senat rozpatrzył na tym posiedzeniu 11 ustaw. Ponadto Izba podjęła uchwałę w setną rocznicę urodzin Tadeusza Kantora. Podczas drugiego czytania projektu tej uchwały i w trakcie głosowania na sali obecni byli członkowie rodziny twórcy  i przedstawiciele instytucji kultury.

Podczas 72. posiedzenia Senatu w czwartek rano Izba minutą ciszy uczciła pamięć ofiar zamachu terrorystycznego na muzeum Bardo w Tunisie, w którym zginęli Polacy. Następnie wiceminister spraw wewnętrznych Grzegorz Karpiński przedstawił informację na temat „Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015–2019”.

Senatorowie przeprowadzili drugie czytanie dwóch projektów senackich. Izba podjęła uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu  projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych, przygotowanego przez Komisję Budżetu i Finansów Publicznych. Ma on na celu doprecyzowanie i uzupełnienie niektórych przepisów dotyczących instytucji gospodarki budżetowej (IGB). Konieczność nowelizacji ustawy wynikła z postulatów Najwyższej Izby Kontroli sformułowanych po kontroli: „Funkcjonowanie instytucji gospodarki budżetowej”. Projekt przewiduje konieczność sporządzania przez IGB dwóch rodzajów sprawozdań – finansowego i z działalności oraz stosowanie przez nie zasad rachunkowości. Projektowana nowelizacja powinna przyczynić się do racjonalizacji i zwiększenia efektywności gospodarowania majątkiem przez IGB. Ponieważ większość tych jednostek zajmuje się resocjalizacją osób skazanych na karę pozbawienia wolności, zwiększenie ich  efektywności spowoduje pozytywne skutki społeczne.

71. posiedzenie Senatu. Pierwszego dnia obrad Izba minutą ciszy uczciła pamięć tych, którzy odeszli w lutym br. – profesora Jerzego Regulskiego, senatora I kadencji i głównego architekta reform samorządowych, Romana Skrzypczaka, senatora IV kadencji, oraz brutalnie zamordowanego w Moskwie  opozycjonisty Borysa Niemcowa. Ślubowanie złożył wybrany w wyborach uzupełniających na Śląsku senator Czesław Ryszka  (Prawo i Sprawiedliwość).

Blokiem głosowań w sobotę 7 lutego 2015 r. zakończyło się trzydniowe posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła 12 ustaw. Do siedmiu z nich wprowadziła poprawki. Senatorowie ponadto zdecydowali o wniesieniu do Sejmu trzech senackich projektów ustaw i jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie upamiętnienia Witkiewiczów.

Senatorowie podczas tego posiedzenia wysłuchali informacji o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec ─ grudzień 2014 r. – w trakcie przewodnictwa Włoch w Radzie UE, którą przedstawił wiceminister spraw zagranicznych Artur Nowak-Far.

Ponad 8 godzin debatował Senat 21 stycznia 2015 r. podczas 69 posiedzenia Senatu nad ustawą o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 – 2015 oraz niektórych innych ustaw. Senatorowie wprowadzili do niej 7 poprawek. Mają one związek  z porozumieniem zawartym między rządem i związkami górniczymi.

Blokiem głosowań w późnych godzinach wieczornych 18 grudnia 2014 r. zakończyło się dwudniowe posiedzenie Senatu. Senatorowie jednogłośnie, w obecności ambasadora Mołdawii Iurie Bodruga, zgodzili się na ratyfikację układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską a Republiką Mołdawii.

Senat na ostatnim w tym roku posiedzeniu rozpatrzył 14 ustaw. Do 8 z nich wprowadził poprawki. W tajnym głosowaniu senatorowie wyrazili zgodę na odwołanie ze stanowiska Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

4 grudnia 2014 r. wieczorem zakończyło się 66. dwudniowe posiedzenie Senatu. Izba, w obecności wiceprzewodniczącego administracji prezydenta Ukrainy Walerija Czałyja i ambasadora Ukrainy w Polsce Andrija Deszczycy, jednogłośnie wyraziła zgodę na ratyfikację Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską a Ukrainą.

20 listopada 2014 r. w godzinach wieczornych zakończyło się 65. dwudniowe posiedzenie Senatu, podczas którego Izba przyjęła osiem ustaw.

Drugiego dnia obrad senatorowie wysłuchali informacji przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Andrzeja Jakubiaka na temat sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych po wejściu w życie ustawy z 10 października 2012 r. o zmianie ustawy o SKOK-ach, ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji bezpieczeństwa środków gromadzonych przez ich członków. Po wystąpieniu przewodniczącego nastąpiła wielogodzinna spolaryzowana debata.

6 listopada 2014 r. zakończyło się 64. posiedzenie Senatu. Pierwszego dnia Izba rozpoczęła obrady od uczczenia minutą ciszy pamięci zmarłego senatora III kadencji Mieczysława Bilińskiego. Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz poinformował na początku posiedzenia, że do Senatu wpłynęło pismo  Elżbiety Bieńkowskiej o zrzeczeniu się mandatu senatorskiego z dniem 31 października 2014 r.

9 października 2014 r. zakończyło się 62. dwudniowe posiedzenie Senatu.

Senatorowie wysłuchali trzech informacji – prezesa Łukasza Kamińskiego o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., Marka Michalaka o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2013 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka oraz wiceministra pracy i polityki społecznej Marka Buciora i prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zbigniewa Derdziuka o sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

25 września 2014 r. zakończyły się obrady 61. posiedzenia Senatu.

Na początku obrad ślubowanie złożyli senatorowie  wybrani w wyborach uzupełniających: Maria Koc (PiS), Izabela Kloc (PiS) i Jarosław Rusiecki (PiS).

Następnie senatorowie jednogłośnie podjęli uchwałę poświęconą pamięci bohaterów II wojny światowej Henryka Sławika oraz Józsefa Antalla seniora. Senat oddał im hołd z okazji obchodzonych w tym roku rocznic ich śmierci, a także w związku z 75-leciem otwarcia, po 17 września 1939 r., węgierskiej granicy przed ponad 120 tysiącami polskich uchodźców wojennych. W uchwale m.in. czytamy: „Oddajemy cześć wybitnym przedstawicielom narodów polskiego i węgierskiego, którzy w latach 1939–1944 wspólnie zabiegali o pomoc dla polskich obywateli, chroniących się na Węgrzech przed podwójną agresją na ich kraj… Henryk Sławik oraz József Antall ocalili życie ponad pięciu tysiącom Żydów, a dzięki ich współpracy z polskimi strukturami wojskowymi kilkadziesiąt tysięcy oficerów i żołnierzy przedostało się do Aliantów”. „Henryk Sławik i József Antall są symbolem bezinteresownej i otwartej na inne narody przyjaźni. Senat Rzeczypospolitej Polskiej pragnie, by to pełne poświęcenia braterstwo czasu wojny stało się wzorem dla Polski i Węgier także w czasach pokoju” – napisano w uchwale. Uchwała została podjęta z inicjatywy wicemarszałek Senatu Marii Pańczyk-Pozdziej. W zgodnej treści i w tym samym dniu co Senat uchwałę podjęło Zgromadzenie Narodowe Węgier.

7 sierpnia 2014 r. zakończyło się 60. dwudniowe posiedzenie Senatu. Minutą ciszy Izba uczciła zmarłego 24 lipca br. we Wrocławiu senatora VI i VII kadencji Władysława Sidorowicza. Senat podjął uchwałę i wyraził zgodę na powołanie Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  Senatorowie wysłuchali informacji wiceministra spraw zagranicznych Artura Nowaka-Fara o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej od stycznia do czerwca br.  – w trakcie przewodnictwa Grecji w Radzie UE oraz informacji wiceministra administracji i cyfryzacji Romana Dmowskiego o realizacji Rządowego Programu Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2011–2016 oraz  o działaniach mających chronić przed inwigilacją najważniejsze osoby w państwie.

Zachęcamy do zapoznania się z wypowiedziami Senatora podczas 60. posiedzenia Senatu:

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
Zapytania i odpowiedzi
Zapytania i odpowiedzi
Dyskusja
Dyskusja
Dyskusja
Dyskusja
Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

24 lipca 2014 r. zakończyło się 59. posiedzenie Senatu. Izba wysłuchała informacji prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa TK w 2013 r.

Pierwszego dnia obrad  Izba minutą ciszy uczciła pamięć ofiar tragicznej katastrofy malezyjskiego samolotu, która miała miejsce 17 lipca nad wschodnią Ukrainą.

Senat przeprowadził drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, wniesionego przez senacką Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Podczas debaty zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym i Senat odesłał projekt ustawy do komisji. Przewiduje on przyznanie osobom, które  pobierają emeryturę lub rentę w wysokości nie przekraczającej kwoty najniższej emerytury oraz które ukończyły 75 rok życia, prawa do bezpłatnego zaopatrzenia w leki refundowane oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Z petycją przyznania wszystkim emerytom i rencistom bezpłatnych leków wystąpiło do Senatu Stowarzyszenie „Dzieci wojny” oraz dwie osoby prywatne.

Zachęcamy do zapoznania się z wypowiedziami Senatora podczas 59. posiedzenia Senatu:

Dyskusja
Zapytania i odpowiedzi
Zapytania i odpowiedzi
Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja
Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
Zapytania i odpowiedzi
Zapytania i odpowiedzi
Dyskusja

Uroczyste posiedzenie Senatu w 25. rocznicę wyborów parlamentarnych – wielkiego zwycięstwa opozycji demokratycznej 4 lipca 2014 r., w 25. rocznicę przełomowych wyborów parlamentarnych, z okazji jubileuszu odrodzonego Senatu, odbyło się uroczyste posiedzenie Izby.  Marszałek Bogdan Borusewicz podkreślił, że czerwcowe wybory 1989 r. były wielkim zwycięstwem opozycji demokratycznej.

Na posiedzenie Senatu przybyli m.in. prezydent Bronisław Komorowski, premier Donald Tusk, marszałek Sejmu Ewa Kopacz, marszałkowie Senatu poprzednich kadencji oraz senatorowie I i VIII kadencji, prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński, a także przewodniczący niemieckiego Bundesratu Stephan Weil. Na początku posiedzenia uczestnicy uczcili minutą ciszy wszystkich zmarłych senatorów

3 lipca 2014 r. zakończyły się obrady  57. posiedzenia Senatu. Senatorowie przeprowadzili drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, wniesionego przez senacką Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Przedmiotem nowelizacji jest art. 191 § 1, który penalizuje zachowania polegające na stosowaniu przemocy wobec osoby lub stosowaniu groźby bezprawnej w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia. Regulacja ta znalazła się w kręgu zainteresowania Rzecznika Praw Obywatelskich, który zajmował się praktykami stosowanymi przez właścicieli kamienic w celu zmuszenia lokatorów do opuszczenia mieszkań. Przesłał on do Senatu petycję w tej sprawie. Podczas debaty zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym i Senat odesłał projekt ustawy do komisji.

Zachęcamy do zapoznania się z wypowiedziami Senatora podczas 57. posiedzenia Senatu:

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

12 czerwca 2014 r. zakończyło się 56. posiedzenie Senatu. Senatorowie wysłuchali informacji nt. polityki polonijnej, którą przedstawił minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Na sali obrad obecni byli przedstawiciele organizacji polonijnych z całego świata. Izba przeprowadziła drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, przygotowanego przez senacką Komisję Środowiska.

Zachęcamy do zapoznania się z wypowiedziami Senatora podczas 56. posiedzenia Senatu:

Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

6 czerwca 2014 r. zakończyło się 55. posiedzenie Senatu. Senatorowie wysłuchali informacji szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Pawła Wojtunika o wynikach działalności CBA w 2013 r. Senat przeprowadził drugie czytanie czterech senackich projektów ustaw, z których trzy realizują wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Izba podjęła uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wniesionego przez Komisję Ustawodawczą.

22 maja 2014 r. zakończyło się 54. posiedzenie Senatu.  Minutą ciszy Izba uczciła pamięć zmarłego w tym tygodniu senatora Henryka Górskiego. Senatorowie wysłuchali informacji wiceministra pracy i polityki społecznej Jarosława Dudy o skutkach ustawy okołobudżetowej z 8 listopada 2013 r., a mianowicie o zmianach, jakie wprowadziła ona do nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z  5 grudnia 2008 r. Izba wysłuchała też informacji Ireny Lipowicz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2013 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.

Zachęcamy do zapoznania się z wypowiedziami Senatora podczas 54. posiedzenia Senatu:

Punkt 2. porządku obrad: ustawa o prawach konsumenta
Zapytania i odpowiedzi
Dyskusja

Punkt 14. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Dyskusja
Zamknięcie dyskusji

Punkt 15. porządku obrad: informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2013 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela
Dyskusja

24 kwietnia 2014 r. odbyło się 53. posiedzenie Senatu. Senatorowie podjęli dwie uchwały okolicznościowe: w sprawie uczczenia błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu jego kanonizacji oraz uchwałę w stulecie urodzin Jana Karskiego. Senat na tym posiedzeniu rozpatrzył 5 ustaw, do jednej wprowadził poprawki. Podjął także uchwały o wniesieniu do Sejmu dwóch projektów ustaw.  Izba rozpoczęła obrady od uczczenia minutą ciszy  pamięci, zmarłego w czwartek rano wybitnego poety i dramaturga, Tadeusza Różewicza.

10 kwietnia 2014 r. zakończyło się 52. dwudniowe posiedzenie Senatu.Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody, przygotowanego przez senacką Komisję Ustawodawczą. Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Projekt przewiduje ustanowienie odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez niektóre gatunki zwierząt, niezależnie od rodzaju majątku, w którym szkody zostały wyrządzone. Dotychczas odszkodowania można było domagać się tylko za szkody wyrządzone w niektórych rodzajach majątku, np. w gospodarstwie rolnym, leśnym, rybackim lub w pasiece, w zależności od gatunku zwierzęcia, które wyrządziło szkodę.

Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
Dyskusja
Punkt 2. porządku obrad: ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
Zapytania i odpowiedzi
Dyskusja
Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw
Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
Zapytania i odpowiedzi
Dyskusja

20 marca 2014 r. zakończyło się 51. posiedzenie Senatu. W drugim dniu obrad zostały przeprowadzone głosowania. Pierwszego dnia senatorowie wysłuchali informacji wiceministra gospodarki Jerzego Witolda Pietrewicza o przyczynach opóźnień w realizacji wdrażania programów z zakresu energii odnawialnej, a w szczególności przyczynach opóźnień w wydawaniu aktów prawnych, które będą regulować ten rynek, oraz informacji wiceminister spraw zagranicznych Henryki Mościckiej-Dendys o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej od lipca do grudnia 2013 r. – w trakcie przewodnictwa Litwy w Radzie UE. Senat odrzucił projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i tym samym zakończył postępowanie w tej sprawie.

W dniach 5 – 6 marca 2014 r. odbyło się 50. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła dziewięć ustaw, do trzech wprowadziła poprawki. Senatorowie rozpatrzyli także dwa projekty ustaw, jeden z nich skierowali do Sejmu, a drugi  odrzucili. Drugiego dnia obrad minutą ciszy Izba uczciła pamięć zmarłej senator pierwszej kadencji Stefanii Hejmanowskiej. W pierwszym dniu posiedzenia senatorowie wysłuchali  informacji ministra spraw zagranicznych o sytuacji społeczno-politycznej na Ukrainie. Informację przedstawiła i na pytania senatorów odpowiadała wiceminister spraw zagranicznych Katarzyna Pełczyńska – Nałęcz.

20 lutego 2014 r. zakończyło się 49. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła 11 ustaw, do 6 z nich wprowadziła poprawki. Zdecydowano też o wniesieniu do Sejmu 3 projektów ustaw. Senatorowie minutą ciszy pożegnali zmarłego 13 lutego 2014 r. Zbigniewa Romaszewskiego, wicemarszałka VII kadencji, senatora siedmiu kadencji, wybitnego działacza opozycji demokratycznej w PRL. Uchwałę w sprawie jego upamiętnienia podjęto jednogłośnie. „Chylimy czoła przed Zbigniewem Romaszewskim za Jego odwagę występowania w obronie pokrzywdzonych, za wierność wyznawanym wartościom i rzetelność w życiu publicznym, za czynny udział w walce o wolność, a potem w budowaniu zrębów nowej, demokratycznej Rzeczypospolitej. Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje cześć pamięci Zbigniewa Romaszewskiego. Żegnamy wielkiego patriotę i dobrego człowieka” – napisano w uchwale. Senat podjął także uchwałę w sprawie upamiętnienia Jego Eminencji Księdza Kardynała Józefa Glempa.

Blokiem głosowań zakończyło się  30 stycznia 2014 r. dwudniowe, 48. posiedzenie Senatu. Senatorowie jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Izba podczas tego posiedzenia rozpatrzyła 7 ustaw, do 2 z nich wprowadziła poprawki,  a także postanowiła skierować do Sejmu cztery projekty ustaw. Senatorowie ponadto wysłuchali informacji wiceministra skarbu Pawła Tamborskiego o stanie wdrożenia programu „Inwestycje Polskie”.

Zachęcamy do zapoznania się z wypowiedziami Senatora podczas 48. posiedzenia Senatu:

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Zapytania i odpowiedzi

10 stycznia zakończyło się pierwsze tegoroczne (47. z kolei) posiedzenie Senatu . Senatorowie zapoznali się z programem Komisji Europejskiej na ten rok, który przedstawił komisarz ds. budżetu i programowania finansowego Janusz Lewandowski. Z 13. poprawkami Senat przyjął ustawę budżetową na rok 2014. Założenia budżetu zaprezentował pierwszego dnia 47. posiedzenia  minister finansów Mateusz Szczurek. Zadeklarował on, że budżet na 2014 r. będzie budżetem przejścia. Wytłumaczył, że chodzi o przejście z roku 2013, który był rokiem bardzo silnego spowolnienia koniunktury gospodarczej, do roku 2015, kiedy polska gospodarka ma szanse powrócić na ścieżkę szybkiego wzrostu i rozwijać się w tempie  ponad 3 proc. rok do roku.

Zachęcamy do zapoznania się z wypowiedziami Senatora podczas 47. posiedzenia Senatu:

Zapytania i odpowiedzi Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

18 grudnia 2013 r. zakończyło się 46. posiedzenie Senatu - ostatnie w tym roku. Przybyli nań harcerze, aby przekazać Senatowi Betlejemskie Światło Pokoju. Senatorowie podjęli uchwałę ustanawiającą rok 2014 Rokiem Wielkiego Jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Izba podjęła również uchwałę ustanawiającą rok 2014 Rokiem Odrodzenia Senatu w Polsce. Jej projekt został przygotowany przez grupę senatorów. Senatorowie  przyjęli uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o petycjach. Ten senacki projekt wciela w życie zagwarantowane w konstytucji prawo do składania petycji w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą – do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

11 – 12 grudnia 2013 r. odbyło się 45. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła 9 ustaw,  do dwóch z nich wprowadziła poprawki. Senatorowie podjęli też uchwałę  ustanawiającą rok 2014 rokiem Jana Nowaka Jeziorańskiego. Na tym posiedzeniu odbyło się drugie czytanie senackiego projektu ustawy o petycjach. Senatorowie wysłuchali ponadto informacji Ministra Środowiska  o stanie infrastruktury przeciwpowodziowej w Polsce.

Zachęcamy do zapoznania się z wypowiedziami Senatora podczas 45. posiedzenia Senatu:

Zapytania i odpowiedzi
Dyskusja
Dyskusja
Dyskusja
Dyskusja (cd.)
Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
Zapytania i odpowiedzi
Zapytania i odpowiedzi
Zapytania i odpowiedzi
Zapytania i odpowiedzi
Zapytania i odpowiedzi

W dniach 4 – 5 grudnia 2013 r.  odbyło się  44. posiedzenie Senatu.  Izba przyjęła 14 ustaw. Senatorowie wprowadzili poprawki do noweli ustawy  o księgach wieczystych i hipotece, a także do ustawy o cudzoziemcach.

Senat bez poprawek uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, której projekt przygotował rząd. Przewiduje ona m.in. utrzymanie wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, posłów i senatorów, a także płac w tzw. „budżetówce” na poziomie roku 2013, zamrożenie na poziomie ubr. funduszu świadczeń socjalnych, uniezależnienie wysokości miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego od kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz podwyższenie akcyzy na alkohol etylowy (o 15 proc.), wyroby tytoniowe i susz tytoniowy (o 5 proc.).

Zachęcamy do zapoznania się z wypowiedziami Senatora podczas 44. posiedzenia Senatu:

Dyskusja

Blokiem głosowań zakończyło się 13 listopada 2013 r. 43. posiedzenie Senatu. Senatorowie wysłuchali informacji wiceministra środowiska Beaty Jaczewskiej o przygotowaniach i przebiegu 19. Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu – COP 19 w Warszawie.
Senat w tajnym głosowaniu wybrał senatora Wojciecha Skurkiewicza (PiS) na przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej.

29 października 2013 r. w godzinach wieczornych zakończyło się 42. posiedzenie Senatu. Senatorowie minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego w przeddzień Tadeusza Mazowieckiego. Następnie Senat podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia tego pierwszego po II wojnie światowej niekomunistycznego premiera w Europie Środkowo-Wschodniej.

17 października 2013 r. zakończyło się 41. dwudniowe posiedzenie Senatu.Dzień wcześniej senatorowie wysłuchali informacji wiceministra spraw zagranicznych Artura Nowaka-Fara o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej w pierwszym półroczu br.  (w trakcie przewodnictwa Irlandii w Radzie UE). Przewodniczący komisji praw człowieka, praworządności i petycji, senator Michał Seweryński zaprezentował sprawozdanie komisji na temat petycji rozpatrzonych w 2012 r.

Zachęcamy do zapoznania się z wypowiedziami Senatora podczas 41. posiedzenia Senatu:

Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw:

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi
Zapytania i odpowiedzi
Zapytania i odpowiedzi
Zapytania i odpowiedzi
Dyskusja
Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Gospodarki Narodowej

Punkt 10. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

3 października 2013 r. zakończyło się 40. posiedzenie Senatu. Senatorowie przyjęli trzy ustawy przygotowane przez rząd i trzy – przez posłów, a także sześć senackich projektów ustaw.  Obradom przysłuchiwała się delegacja węgierskiego parlamentu z przewodniczącym László Kövérem na czele, przebywająca w Polsce na zaproszenie marszałka Senatu.

Zachęcamy do zapoznania się z wypowiedziami Senatora podczas 40. posiedzenia Senatu:

Zapytania i odpowiedzi Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym

20 września 2013 r. blokiem głosowań zakończyło się 39. posiedzenie Senatu. Podczas tego posiedzenia  Izba rozpatrzyła 14 ustaw, do 6 z nich wprowadziła poprawki. Senatorowie wysłuchali ponadto informacji o działalności Sądu Najwyższego w 2012 r. Wśród uchwalonych ustaw znalazły się m.in.: nowelizacja ustawy budżetowej na 2013 r., nowelizacja ustawy tzw. okołobudżetowej, nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, obszerna nowelizacja Kodeksu postępowania karnego.
39. posiedzenie Senatu rozpoczęło się od złożenia ślubowania przez nowo wybranego senatora Zdzisława Pupę. Podczas rozpoczęcia obrad na sali obecny był przewodniczący Senatu Mauretanii  Mohamed El Hacen El Hadj wraz z delegacją.

 

7- 9 sierpnia 2013 r.  odbyło się  38. posiedzenie Senatu. Izba zatwierdziła ponowny wybór Marka Michalaka na Rzecznika Praw Dziecka oraz wyraziła zgodę na powołanie Krzysztofa Kwiatkowskiego na prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Senatorowie wysłuchali informacji Ireny Lipowicz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2012 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.
Senat na tym posiedzeniu rozpatrzył 16 ustaw, w tym m.in. ustawę o zmianie ustawy o finansach publicznych. Do  7 ustaw wprowadził poprawki. Izba przyjęła ponadto dwie uchwały, a także  skierowała do Sejmu jeden projekty ustawy, natomiast  dwa inne projekty Izba odrzuciła.

Zachęcamy do zapoznania się z wypowiedziami Senatora podczas 38. posiedzenia Senatu:

Zapytania i odpowiedzi  Punkt 3. porządku obrad: informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2012 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela

Zapytania i odpowiedzi Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych

11-12 lipca 2013 r., odbyło się 37 posiedzenie Senatu.  Izba rozpatrzyła 10 ustaw, do trzech z nich wprowadziła poprawki. Senatorowie wysłuchali ponadto informacji prezesa Łukasza Kamińskiego o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w 2012 r. oraz informacji ministra finansów o działalności instytucji parabankowych na terytorium Polski z uwzględnieniem zagrożeń dla obywateli i systemu finansów publicznych.  Posiedzenie Senatu rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy 70. rocznicy zbrodni wołyńskiej.

Zachęcamy do zapoznania się z wypowiedziami Senatora podczas 37. posiedzenia Senatu:

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

Zapytania i odpowiedzi

3–4 lipca 2013 r. odbyło się 36. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 10 ustaw, do 4 wprowadziła poprawki. Senatorowie zapoznali się z informacją o działalności rzecznika praw dziecka za 2012 r. wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka, którą przedstawił rzecznik praw dziecka Marek Michalak.

Zachęcamy do zapoznania się z wypowiedziami Senatora podczas 36. posiedzenia Senatu:

Dyskusja

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

19–20 czerwca 2013 r. odbyło się 35. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 9 ustaw, do 4 wprowadziła poprawki. Podjęła 1 uchwałę okolicznościową, a także postanowiła o wniesieniu do Sejmu 2 projektów ustaw. Senat wprowadził też zmiany do swojego regulaminu. Ponadto senatorowie zapoznali się z informacją o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2012 r., przedstawioną przez jego prezesa Andrzeja Rzeplińskiego.

Zachęcamy do zapoznania się z wypowiedziami Senatora podczas 35. posiedzenia Senatu:

Dyskusja

Zapytania i odpowiedzi

5–6 czerwca 2013 r. odbyło się 34. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 10 ustaw, 1 odrzuciła, a do 2 wprowadziła poprawki. Postanowiła także o wniesieniu do Sejmu 2 projektów ustaw, realizujących orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego: projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a także projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie.

Zachęcamy do zapoznania się z wypowiedziami Senatora podczas 34. posiedzenia Senatu:

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

Zapytania i odpowiedzi

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

15-16 maja 2013 r. odbyło się 33. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 7 ustaw, do 5 wprowadziła poprawki. Senat, z inicjatywy senatorów PiS, podjął 2 uchwały – w 25. rocznicę strajków i protestów 1988 r. oraz w sprawie uczczenia pamięci Grzegorza Przemyka – ofiary stanu wojennego w 30. rocznicę jego śmierci. Ponadto senatorowie zapoznali się z informacją na temat programu cyfryzacji administracji państwa, wdrażania e-administracji oraz planowanych projektów ustaw w latach 2013-2014, którą przedstawił minister administracji i cyfryzacji Michał Boni. Rozpatrzyła również sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2012 r wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji, zaprezentowane przez przewodniczącego KRRiT Jana Dworaka.

24–25 kwietnia 2013 r. odbyło się 32. posiedzenie Senatu. Obrady rozpoczęło uroczyste ślubowanie nowego senatora Bolesława Piechy (PiS). Podczas tego posiedzenia Izba rozpatrzyła 5 ustaw, do 3 wprowadziła poprawki. Wyraziła ponadto opinię o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady. Senatorowie zapoznali się też z informacją rządu na temat rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą oraz wykorzystania środków wydatkowanych z budżetu państwa na współpracę z Polonią i Polakami za granicą w 2012 r. Izba dokonała również zmian w składzie komisji senackich.

17–18 kwietnia 2013 r. odbyło się 31. posiedzenie Senatu. Izba jednomyślnie, 92 głosami. podjęła uchwałę w 70. rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim. Senat oddał w niej hołd Żydom, którzy w obliczu zagłady przeciwstawili się złu. Podczas tego posiedzenia senatorowie przyjęli z 7 poprawkami, uchwaloną przez Sejm 22 marca 2013 r., ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Senat przyjął 3 projekty ustaw i zdecydował o wniesieniu ich do Sejmu.

3–4 kwietnia 2013 r. odbyło się 30. posiedzenie Senatu. Obrady rozpoczęły się od uczczenia minutą ciszy pamięci senatora I, II, III i IV kadencji Krzysztofa Kozłowskiego, zmarłego 26 marca 2013 r. Podczas tego posiedzenia Izba rozpatrzyła 3 ustawy, do 1 wprowadziła poprawki. Podjęła też 1 uchwałę i zdecydowała o wniesieniu do Sejmu 1 projektu ustawy.

20–21 marca 2013 r. odbyło się 29. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 3 ustawy, do 1 wprowadziła poprawki. Zdecydowała też o wniesieniu do Sejmu 2 projektów ustaw i podjęła 1 uchwałę okolicznościową.

6-7 marca 2013 r. odbyło się 28. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 2 ustawy, do 1 wprowadziła poprawkę. Zdecydowała o wniesieniu do Sejmu 2 projektów ustaw.

20-21 lutego 2013 r. odbyło się 27. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 7 ustaw, do 4 wprowadziła poprawki.

30 stycznia 2013 r. odbyło się 26. posiedzenie Senatu. Izba rozpoczęła obrady od uczczenia minutą ciszy zmarłego senatora Antoniego Motyczki. Senat rozpatrzył na tym posiedzeniu 4 ustawy, wszystkie przyjął bez poprawek.

8-9 stycznia 2013 r. odbyło się 25. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 7 ustaw, do 2 wprowadziła poprawki.

19-20 grudnia 2012 r. odbyło się 24. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 4 ustawy, do 1 wprowadziła poprawki.

12-13 grudnia 2012 r. odbyło się 23. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 11 ustaw, do 3 wprowadziła poprawki.

29-30 listopada 2012 r. odbyło się 22. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 15 ustaw, do 5 wprowadziła poprawki.

8-9 listopada 2012 r. odbyło się 20. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 19 ustaw, do 4 wprowadziła poprawki.